Kontakt z BOK

50 lat BOK

Aktualnie gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Strona Główna BIP.GOV.PL

BIP.GOV.PL

Przedmiot działalności PDF Drukuj
Wpisany przez Tomasz Budziarek   
poniedziałek, 05 listopada 2007 09:00
Bałucki Ośrodek Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury i sztuki. Podstawowym celem jest pozyskiwanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenia. Podstawowe zadania Bałuckiego Ośrodka Kultury:
 • Rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych różnorodnych grup odbiorców;
 • Tworzenie różnorodnych form upowszechniania kultury;
 • Kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 • Zaspokajanie potrzeb kulturalnych odbiorców.


Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje:

 • Pracą Bałuckiego Ośrodka Kultury kieruje Dyrektor;
 • Swoje zadania Dyrektor wykonuje przy pomocy Zastępcy Dyrektora, głównego księgowego, kierowników ośrodków oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach;
 • Dyrektor jest kierownikiem instytucji i zwierzchnikiem służbowym wszystkich zatrudnionych w niej pracowników.

Dyrektor:
 • Organizuje i koordynuje pracę BOK;
 • Reprezentuje BOK na zewnątrz;
 • Ponosi odpowiedzialność za realizację zadań BOK;
 • Podejmuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie instytucji;
 • Realizuje politykę personalną i wykonuje wobec pracowników czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (w tym wobec zastępcy dyrektora i głównego księgowego);
 • Dokonuje samodzielnie czynności prawnych w imieniu BOK (wydaje zarządzenia, udziela upoważnień i pełnomocnictw);
 • Nadzoruje przebieg prac nad przygotowaniem projektu budżetu rocznego i jego realizację;
 • Rozpatruje skargi na funkcjonowanie instytucji i działalność podległych pracowników;
 • Realizuje zadania przewidziane przepisami o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, o obronie cywilnej, o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Zastępca Dyrektora nadzoruje pracę podległych mu, zgodnie ze strukturą, komórek organizacyjnych:
 • Podejmuje bieżące decyzje dotyczące realizacji zadań merytorycznych pozostających w jego kompetencjach;
 • Rozpatruje i podpisuje korespondencję w w/w zakresie.

Główny Księgowy odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Bałuckiego Ośrodka Kultury oraz za realizację budżetu instytucji, a w szczególności za:
 • Terminowość sporządzania dokumentów i rozliczeń finansowych;
 • Kontrolę prawidłowości wydatkowania środków finansowych przez komórki organizacyjne BOK;
 • Zgodność działań i decyzji finansowych z obowiązującymi przepisami.
Poprawiony: sobota, 03 stycznia 2009 16:12
 
Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej: Tomasz Budziarek
Koordynator Sekcji Organizacyjnej Bałuckiego Ośrodka Kultury
91 - 027 Łódź  ul. B. Limanowskiego 166 (I piętro)  tel. 42 651 52 34
BOK

Bałucki Ośrodek Kultury


samorządową instytucją kultury miasta łodzi